ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಲಯ ತಪ್ಪಬಹುದು ‘ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ’ ಮಂತ್ರ

ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ‘ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ’ ಎಂಬ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ; ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ; ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ...

The ‘one nation’ bhajan can go out of tune

There is a ‘one nation’ bhajan being chanted loudly by India’s ruling powers for the last few years. One nation, one identity. ...

The robustness of the US federal set-up

The US may want to import Indian election systems, but India needs to import genuine decentralisation from US ...

BJP’s one market for farmers is a myth (co-authored with P Chidambaram)

Should India’s farmers have the economic freedom to market their produce to whoever and wherever they want at an agreed price? ...

PM Modi can learn from CM Modi

In 2001, Gujarat was hit by a devastating disaster. Its economic reconstruction is worth emulating ...

States cannot be left to the centre’s mercy

Not only are the States not paid what is due to them, they have also lost the powers to raise their own sales tax revenues ...